Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły sp2.kostrzyn.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-20

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych dla zdjęć w galerii, które stanowią jedynie uzupełnienie zamieszczonej treści;
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Krzysztof Burdziąg, adres poczty elektronicznej: administrator@sp2.kostrzyn.pl.

Kontaktować można się również dzwoniąc na numer telefonu: 95 752 33 85. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądanie zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla uczniów i interesantów do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Banaszaka. Wejścia nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi otwierane są ręcznie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek szkoły jest czterokondygnacyjny z podpiwniczeniem. W budynku nie ma wind dla osób poruszających się na wózkach. Brak toalet dla osób z niepełnosprawnością ruchomą.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą
ul. Banaszaka 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Tel. 95 752 33 85
e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl

Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl