SP2 W PROJEKCIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA DYSLEKSJI


Od października 2023r. nasza szkoła bierze udział w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Projektu dla Szkół pt. „Szkoła z innowacją pedagogiczną Polskiego Towarzystwa Dysleksji- W poszukiwaniu wzajemnego porozumienia i możliwości w cyfrowo-analogicznej edukacji. Uczymy się razem".

Celem projektu są m.in. poprawa jakości pracy szkoły, popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji, dyskalkulii oraz sposobów udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi zaburzeniami w uczeniu się i ich rodzicom, promowanie modelu szkoły przyjaznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także rozpoznanie opieki nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W NAUCE

Do uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce zaliczamy uczniów, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Dostosowanie wymagań do psychofizycznych możliwości ucznia nie oznacza ich obniżenia i dotyczy głównie form i metod pracy z uczniem. Nie polega na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżenie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych. Dostosowanie wymagań nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.

Wszyscy uczniowie posiadający Opinię lub Orzeczenie o kształceniu specjalnym oceniani są zgodnie z WSO w skali ocen od 1 do 6., jednak przy ocenianiu ucznia należy uwzględnić jego indywidualne potrzeby oraz możliwości.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ FORM I METOD PRACY DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Wystawiając oceny bierze się pod uwagę:

 • zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią,

 • wysiłek włożony w pracę,

 • sposoby dotarcia do wiedzy,

 • samodzielność wykonania zadania,

 • możliwość wydłużenia czasu pracy.

SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ

Dysgrafia

Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści:

 • wymagania merytoryczne, co do oceny pracy pisemnej powinny być takie same, jak dla innych uczniów,

 • sprawdzenie pracy może być niekonwencjonalne np. jeśli nauczyciel nie może przeczytać pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub przepytać ustnie z tego zakresu materiału,

 • może skłaniać ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze,

 • indywidualizacja oceniania.

Dysortografia

Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści:

 • systematyczne sprawdzanie ćwiczeń wykonywanych samodzielnie przez ucznia,

 • dopuszczalna większa liczba błędów ortograficznych na sprawdzianach (ustala nauczyciel),

 • dostosowanie wymagań dotyczy głównie formy sprawdzania i oceniania wiedzy, w żadnym wypadku dysortografia nie uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki,

 • indywidualizacja oceniania.

Dysleksja

Dostosowanie wymagań dotyczy formy sprawdzania wiedzy, a nie treści:

 • ograniczać czytanie obszernych lektur do rozdziałów istotnych ze względu na omawianą tematykę (należy jednak pamiętać, że do egzaminu ósmoklasisty obowiązuje znajomość całych lektur), akceptować korzystanie z nagrań fonicznych, w wyjątkowych przypadkach z ekranizacji, jako uzupełnienie samodzielnie przeczytanych rozdziałów,

 • kontrolować stopień zrozumienia samodzielnie przeczytanych przez ucznia poleceń, szczególnie podczas sprawdzianów. Ze względu na wolne tempo czytania lub/i pisania zmniejszyć ilość zadań (poleceń) do wykonania w przewidzianym dla całej klasy czasie lub wydłużyć czas pracy dziecka,

 • ograniczyć teksty do czytania i pisania na lekcji do niezbędnych notatek, których nie ma w podręczniku (należy jednak pamiętać, że podczas pisania egzaminu ósmoklasisty dziecko będzie musiało napisać wypracowanie na 200 słów),

 • pisemne sprawdziany powinny ograniczać się do sprawdzanych wiadomości , wskazane jest stosowanie testów wyboru, zdań niedokończonych, tekstów z lukami- pozwoli to uczniowi skoncentrować się na kontrolowanej tematyce, a nie na poprawności pisania,

 • wskazanie jest preferowanie wypowiedzi ustnych, sprawdzanie wiadomości powinno odbywać się często i dotyczyć krótszych partii materiału. Pytania kierowane do ucznia powinny być precyzyjne,

 • unikać wyrywania do odpowiedzi. Jeśli to możliwe uprzedzić ucznia (na przerwie lub na początku lekcji), że będzie dzisiaj pytany. W ten sposób umożliwiamy uczniowi przypomnienie wiadomości, skoncentrowanie się, a także opanowanie napięcia emocjonalnego często blokującego wypowiedź.Nasi darczyńcy


Szkoła Podstawowa nr 2
w Kostrzynie nad Odrą

Kontakt


ul. Ludwika Banaszaka 1
66 – 470 Kostrzyn nad Odrą

tel. (centrala): 95 752 33 85
fax: 95 752 52 11

e-mail: poczta@sp2.kostrzyn.pl
administrator: administrator@sp2.kostrzyn.pl